top of page

Lengkuk Daya-Halaju Otot untuk Memahami Adaptasi Latihan Kekuatan

Sumber artikel: Nur Ikhwan Mohamad. (2021, Oktober). Lengkuk daya-halaju otot untuk memahami adaptasi latihan kekuatan. Celik Fizikal, Bil.2, xx-xx (Diterbitkan sebelum cetakan)


Sebagai seorang jurulatih atau pelatih latihan kekuatan, memahami konsep Lengkuk Daya-Halaju otot akan membantu proses pemilihan parameter latihan yang tepat mengikut objektif latihan yang ingin di lakukan.


Lengkuk Daya-Halaju otot secara mudahnya menunjukkan tindakbalas daya terhadap halaju pergerakan. Semakin besar daya yang perlu dihasilkan oleh otot, maka semakin perlahan halaju pergerakan berkenaan.


Bagi kebanyakan atlet, keperluan utama mereka adalah untuk mampu menghasilkan pergerakan yang berhalaju tinggi. Tindakbalas perlahan akan mengakibatkan kesan negatif pada prestasi sukan mereka, contohnya pergerakan di blok permulaan atlet pecut 100m. Namun bagi sesetengah sukan lain, pergerakan berhalaju tinggi tidak penting, namun paling utama adalah untuk menghasilkan daya yang besar bagi mengatasi rintangan, contohnya dalam pertandingan Powerlifting acara Deadlift.


Untuk menghasilkan kesan latihan yang selari dengan keperluan atlet berkenaan maka Lengkuk Daya-Halaju ini boleh menjadi panduan utama dalam preskripsi latihan kekuatan. Lengkuk Daya-Halaju ini juga menunjukkan kepada kita bahawa apa yang diperlukan dalam pergerakan bukanlah penghasilan daya maksima atau minima, tetapi daya optima, atau secukupnya mengikut keperluan atau objektif latihan kita.Perhatikan Gambarajah 1 di atas. Paksi y mewakili daya dan paksi x mewakili halaju. Sekiranya kita berlatih dengan parameter bebanan untuk kekuatan maksima (90-100% Ulangan Maksima), maka kemampuan penghasilan daya otot kita akan tinggi, tetapi halaju bagi menghasilkan daya tersebut menjadi rendah (kita kuat tapi kita perlahan). Kesilapan pemilihan parameter bebanan seperti inilah yang sebenarnya menyebabkan persepsi salah bahawa latihan kekuatan akan menjadikan atlet lembab dan perlahan. Jurulatih latihan kekuatan yang benar-benar memahami Lengkuk Daya-Halaju otot ini akan memastikan parameter latihan yang dipilih adalah selari dengan atlet dan objektif latihannya.


Sebagai contoh untuk tujuan artikel ini, parameter yang boleh digunakan adalah peratus satu ulangan maksima atau 1-Repetition Maximum (% 1RM) dengan pembolehubah yang dimanipulasi adalah jumlah atau berat bebanan yang digunakan. Berdasarkan prinsip ini juga penggunaan bebanan serendah 30% ulangan maksima dan ke bawah, adalah lebih tepat bagi atlet-atlet yang memerlukan kelajuan dan ketangkasan.


Walau bagaimanapun, ini adalah konsep paling asas, yang mana dari sudut latihan prestasi tinggi, cabaran seterusnya adalah untuk jurulatih membina program latihan yang membolehkan penghasilan daya yang besar dalam masa yang singkat (kuasa). Apabila disebut daya yang besar, maka antara isu dari sudut teorinya adalah semakin besar otot, semakin besar daya yang mampu dihasilkan. Namun, mengimbangi pembinaan saiz otot tersebut dengan kesannya terhadap halaju adalah satu perkara yang masih menjadi perdebatan. Latihan pembinaan saiz otot paling baik adalah yang mampu menghasilkan kesan hypertrophy (peningkatan saiz) dengan kemampuan halaju tinggi (velocity-specific hypertrophy).


Untuk kajian-kajian di masa akan datang, fokus juga mungkin perlu diberikan kepada ketepatan penggunaan ujian 1 ulangan maksima sebagai pengukur prestasi dalam latihan berteraskan daya-halaju. Ini kerana ujian satu ulangan maksima itu sendiri merupakan ujian berfokuskan kekuatan maksima tanpa keperluan mengambilkira kelajuan / halaju pergerakan. Jadi bagaimana pula ianya digunakan untuk menanda aras prestasi berkaitan halaju?


Kesimpulannya, dalam banyak sukan, atlet yang berjaya akhirnya adalah atlet yang mampu menghasilkan kuasa terbesar, iaitu daya yang besar dalam masa yang singkat. Dan kunci pertamanya adalah dengan jurulatih memahami tindakbalas fisiologi dan mekanikal fiber otot seperti digambarkan dalam Lengkuk Daya-Halaju.


------------------------------------------------------


RUJUKAN / BIBLIOGRAFI


Behm, D. G., & Sale, D. G. (1993). Velocity specificity of resistance training. Sports medicine, 15(6), 374-388.


Guerriero, A., Varalda, C., & Piacentini, M. F. (2018). The role of velocity based training in the strength periodization for modern athletes. Journal of Functional Morphology and Kinesiology, 3(4), 55.


Hackett, D. A., Davies, T. B., Orr, R., Kuang, K., & Halaki, M. (2018). Effect of movement velocity during resistance training on muscle-specific hypertrophy: A systematic review. European journal of sport science, 18(4), 473-482.


Nadzalan, Ali Md, Mandra Janep, Ahmad Aqil Ahmad Jahizi, Nor Fazila Abd Malek, Tuan Muhammad Shafiq Tuan Ibrahim, and Nur Ikhwan Mohamad. "The Influence of Wearable Resistance Loading on Taekwondo Axe Kick Kinematics among Elite Taekwondo Athletes." (2021).


Suchomel, T. J., Comfort, P., & Lake, J. P. (2017). Enhancing the force-velocity profile of athletes using weightlifting derivatives. Strength & Conditioning Journal, 39(1), 10-20.


Simpson, A., Waldron, M., Cushion, E., & Tallent, J. (2021). Optimised force-velocity training during pre-season enhances physical performance in professional rugby league players. Journal of Sports Sciences, 39(1), 91-100.


Rivière, J. R., Rossi, J., Jimenez-Reyes, P., Morin, J. B., & Samozino, P. (2017). Where does the one-repetition maximum exist on the force-velocity relationship in squat?. International journal of sports medicine, 38(13), 1035-1043.

bottom of page